• மழைக்கொரு கணக்கு வைத்தாள்;
 • முளைத்திங்கே மெல்ல மெல்லத்
 • தழைக்கிற பயிருக்கெல்லாம்
 • தயாபரி கணக்கு வைத்தாள்;
 • இழைக்கொரு கணக்கு வைத்தாள்;
 • இங்கேநான் நாளும் செய்யும்
 • பிழைக்கொரு கணக்கு வைக்கப்
 • பராசக்தி முயன்று தோற்றாள்;

 

 • பார்வையின் எல்லைக்குள்ளே
 • பத்திரமாய்த்தான் வைத்தாள்
 • ஆர்வத்தால் வினைகள் சேர்த்தால்
 • அவள்பாவம் என்ன செய்வாள்?
 • சேர்வதைப் பெருக்கித் தள்ளி
 • செத்தையைக் கூட்டித் தள்ளி
 • சோர்வுடன் நிமிர்வாள் -நானோ
 • சேற்றினைப் பூசி நிற்பேன்

 

 • சொன்னசொல் கேளாப் பிள்ளை
 • செல்லமாய் வளர்த்து விட்டால்
 • என்னதான் சிரமம் என்றே
 • என்வழி அறிந்து கொண்டாள்
 • இன்னமும் பொறுமை காத்தே
 • இதமாக சொல்லிப் பார்த்தே
 • தன்வழி திருப்பப் பார்க்கும்
 • தயையினை என்ன சொல்வேன்!

 

 • கோபத்தில் காளியாமே?
 • கோரமாய் சிரிப்பா ளாமே?
 • ஆபத்தில் அள்ளிக் கொள்ளும்
 • அன்பைத்தான் நானும் கண்டேன்
 • நாபிக்குள் ஓங்காரத்தின்
 • நாதத்தில் பொலிந்து தோன்றும்
 • ரூபத்தில் அழகின் எல்லை
 • ருணம் நீக்கும் செஞ்சொல் கிள்ளை ;

Comments

 1. ஆரவத்தால் வினைகள் சேர்த்தால்
  அவள் பாவம் என்ன செய்வாள். ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *